برنامه معرفت جمعه ها ساعت 19 پخش و روزهای سه شنبه ساعت 11 و جمعه ها ساعت 3 بامداد تکرار می شود .

یکشنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

مقدمه کتاب «منطق و معرفت در نظر غزالی»

 
عنوان کتاب دکتر دینانی برای کسانی که غزالی را در تاریخ تفکر، به عنوان اندیشمندی اشعری و چهره‏ای ضد فلسفه می‏شناسند، اندکی شگفت‏آور است. استاد دینانی در این اثر، ضمن تبیین جایگاه منطق و معرفت از نظر غزالی، پایگاه معرفتی او را در مقابل دیگر متفکران روشن ساخته است. وی در این کتاب کوشیده است انگیزه‏های غزالی را در باب مخالفت با فلسفه تبیین کند، چرا که غزالی خود «وحی» را اساس معرفت دانسته و منطق را نیز امری وحیانی می‏شمارد که ریشه در وحی دارد.
 
دکتر دینانی در این اثر، با مطالعه تمامی آثار غزالی، به نقد آراء او پرداخته، عدم هماهنگی سخن او را با اشاعره بیان کرده و در برخی موارد، ضمن بیان تناقض‏های غزالی، آثار دیگران درباره وی را نیز نقد کرده است.
 
چاپ اول این کتاب در سال ۱۳۷۰ و چاپ دوم آن در سال ۱۳۷۵ توسط انتشارات امیر کبیر در تهران انجام پذیرفته است.
 
فهرست مطالب کتاب
 
عنوان مقدمه
 
آیا غزالی یک مجدد است ؟
 
سرگذشت پیچیده و زندگی پرماجرا
 
آیا منطق منشاء آسمانی دارد ؟
 
تقلید و آگاهی
 
قطع و جزم
 
نبوت و معجزات
 
آنچه  انسان ادراک می کند، نمونه ای از آن را در خود دارد
 
معنی عالم یا عوالم در نظر غزالی
 
یک نکته مهم
 
موازنه میان عالم محسوس و عالم معقول
 
آیا پیغمبر ،انسان برتر یا برتر از انسان است؟
 
جوهری که خاصیت آن، معرفت حق است
 
تعقل و سیاست
 
فضیلتهای چهار گانه
 
در تاریخ تکرار نیست
 
در قرآن ،تکرار  نیست
 
در میان اسمای خداوند ترادف نیست .
 
صمدیت ، دلیل واحدیت و احدیت است
 
اتفاق در کجاست است و اختلاف در چیست
 
اختلاف و سفسطه
 
عقل حاکمی است که معزول نمی شود
 
حد و ماهیت عقل
 
تحقق معقول و حیرت عقلا
 
 تعاون و ارتباط علوم با یکدیگر
 
شبهه درباب نظر و موضع غزالی
 
 حقیقت علم و ادراک
 
حد حد یا حقیقت تعریف
 
ذاتی و عرضی درباب کلیات خمس
 
ماده و صورت حد
 
حد از طریق برهان بدست نمی آید
 
معنی غیر مرکب را نمی توان تعریف کرد
 
مقدمات قیاس
 
اقسام حجت یا طرق استدلال،
 
تعادل ، تلازم و تعاند ،سه میزان منطقی
 
رای و قیاس یا میزان شیطان
 
وجه دلیل ، عین مدلول است یا غیر آن؟